Amdanom Ni

richard wilson certified arboriculturist

Dr Richard Wilson MICFor, RC Arbor A.

Coedwigwr Siartredig ac Ymgynghorydd Cofrestredig

PhD., Cert. Arb (RFS), Prof. Dip. Arb (RFS), M ArborA., RC ArborA, MICFor

Rwy’n Coedyddwr Siartredig sydd hefyd wedi’i gofrestru fel Ymgynghorwr ar gyfer Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig a hefyd y Gymdeithas Arboraeth. Mae gen i dystysgrif a diploma proffesiynol mewn Coedyddiaeth gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol ac yn 2013 roedd yn anrhydedd i mi ennill y wobr Cymdeithas Coedwigaeth Frenhinol / Lockhart Garratt ar ôl dod i’r brig yn fy arholiadau lefel 6 PDArb.

Mae fy ngyrfa yn y diwydiant coedyddiaeth yn rhychwantu 16 blynedd, gan ddechrau trwy weithio fel gwirfoddolwr i’r Wildlife Trust, ac yna fel cyfarwyddwr a prif ddringwr ar gyfer C-Trees LTD, cwmni coedyddiaeth (llawfeddygaeth goed) nes i sefydlu gyda fy ngwraig, Sally. Dwi nawr yn gweithio fel Prif Ymgynghorwr a chyfarwyddwr i Arolygon Coed Wilson. Treuliais beth amser yn gweithio fel swyddog coed dros dro i gyngor Maidenhead a hefyd bwrdeistref brenhinol Windsor.

Mae gen i amrywiaeth eang o brofiad mewn arolygon coedyddiaeth gan ddadansoddi data a chreu adroddiadau manwl ar gyfer nifer o gleientiaid ar draws ystod lawn o gymwyseddau coedyddiaeth. Mae fy meysydd arbenigedd allweddol yn cynnwys:

  • Arolygon Diogelwch a Chyflwr
  • Asesiad Peryglon a Risg
  • Canfod Pydredd (tomograffeg a gwrthsefyll)
  • BS5837: 2012 Cynllunio adeiladu (gan gynnwys Goblygiadau Coedyddiaeth ac asesiadau Cyfyngiadau Coed, Cynlluniau Diogelu Coed, Lliniaru a Phlannu a Datganiadau Dull)
  • Arolygon Prynnu Cartref (Adroddiadau morgais)

Rwy’n anelu at weithio i’r lefelau uchaf posib o fewn y diwydiant, gan ddarparu gwasanaeth o’r safon orau posib i’n cleientiaid. Mae fy ngwaith a safonau proffesiynol yn cael ei llywodraethu gan Godau Moeseg ac Ymddygiad Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig a’r Gymdeithas Arboraeth.

registered arboriculture consultant
arboricultural association member
arboricultural association member
constructionline bronze member
Safety & Condition Surveys

Perchen ar Goetir

Mae angerdd Richard ar gyfer cadw a rheoli coed wedi arwain at brynu coetir bach, gyda’i wraig. Mae’r ddau yn rhedeg tyddyn yng Ngheredigion lle maen nhw wedi mabwysiadu egwyddorion Permaddiwylliant i weithio gyda’r tir.

Cymwysterau Richard:

Ffisioleg PhD (Lefel 8)
Ymgynghorydd Cofrestredig y Gymdeithas Arboraeth (Lefel 7)
Coedyddwyr Siartredig Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig (Lefel 7)
Diploma Proffesiynol mewn Coedyddiaeth (RFS) (Lefel 6)
Ffarmacoleg BSc (Anrh) (Lefel 6)
Tystysgrif mewn Coedyddiaeth (RFS) (Lefel 4)
Naw cymhwysedd NPTC mewn gweithrediadau llif gadwyn (Lefel 2)
Hyfforddiant LANTRA mewn Ymwybyddiaeth Ystlumod (Lefel 2)
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith.

tree consultant wales

Sally Worsley

MSc, FIBMS.

Rôl Sally o fewn y cwmni yw fel cyd-gyfarwyddwr. Mae hi yn wyddonydd clinigol ac yn aelod o Sefydliad y Gwyddonwyr Biofeddygol. Mae Sally wedi datblygu nifer o sgiliau proffesiynol sydd wedi bod o ddefnydd mawr wrth ffurfio a rheoli eu busnes teulu a chafodd eu sefydlu ym 2007 a cyn hynny cwmni C-Tress Ltd.

Fel Richard, mae gan Sally gariad dwfn at y byd naturiol. Mae’r ddau yn rhedeg coedir gyda’i gilydd a hefyd tyddyn lle maen nhw yn y broses o greu perllan o afalau wahanol dreftadaeth Cymraeg. Bydd y berllan wedi’i ffensio gyda llyn hefyd, bydd hwn yn galluogi iddyn nhw gadw ieir a hwyaid o dan amodau cwbl rydd, yn ddiogel o’r poblogaidd llwynogod lleol. Mae Sally hefyd yn dechrau busnes te llysieuol o’r enw Herbal Natives sydd yn rhoi digon o esgusodion iddi dyfu blodau a pherlysiau meddyginiaethol.

Eleni i nodi ei phen-blwydd, fe blannodd dair coeden Ginko sydd bellach yn ffynnu yn hinsawdd Gorllewin Cymru.

arboricultural consultant

Beth yw coedyddiaeth?

Coedyddiaeth yw’r gwyddoniath ac arfer o cadw coed mewn perthynas â phobl, yr amglychedd adeiledig a’r isadeiledd. Fel diwylliannau eraill (megis amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwriaeth, ac ati) prif canolbwynt yw i plannu, tyfu, rheoli a gwerthfawrogi planhigion, yn yr achos yma coed, er budd y gymdeithas dynol.

Yn gynyddol, mae’r diwydiant yn canolbwyntio ar ein prif rôl mewn perthynas a gwarchodaeth, ecoleg, dargadwad pridd, newid hinsawdd a ymneilltuad carbon. Mae gan y diwydiant dau prif rhaniant: Technegwyr Arboryddion (a elwir hefyd yn Llawfeddygon Coed) ac Arboryddion Ymgynghorol.

Chartered Arboriculturists

Beth yw Coedyddwyr Siartredig ac Ymgynghorwyr Cofrestredig?

Yn y DU, y corff proffesiynol ar gyfer y diwydiant sy’n dal Siarter Frenhinol yw Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig. Gall unigolion sy’n dangos lefel o wybodaeth, profiad, proffesiynoldeb ac ymrwymiad i’r arbenigedd o’u dewis gwneud cais am Aelodaeth Broffesiynol o’r Sefydliad. Mae dyfarnu aelodaeth lawn yn gyfwerth â chymhwyster NQF Lefel 7 (sy’n cyfateb i radd Meistr) a gall ymgeiswyr llwyddiannus ddefnyddio’r ôl-enwol ‘MICFor’. Mae mwyafrif o’r broses asesu yn ymwneud ag arddangos profiad a phroffesiynoldeb trwy archwilio dyddiadur gwaith dwy flynedd o hyd, a dadansoddiad myfyriol beirniadol o brosiect a gynhaliwyd gan yr ymgeisydd.

Y corff masnach broffesiynol sy’n cynrychioli’r diwydiant yw’r Gymdeithas Arboraeth. Mae Ymgynghorwyr Cofrestredig yn cyflwyno portffolio o adroddiadau proffesiynol sy’n dangos eu gwybodaeth, eu proffesiynoldeb a’u gallu i weithio ar y safonau uchaf mewn chwe maes cymhwysedd. Archwilir yr adroddiadau, ac archwilir ymgeiswyr trwy gyfweliad. Fel Siartiaeth, mae’r wobr yn gyfwerth â NQF Lefel 7 ac yn rhoi hawl i’r rhai sy’n llwyddiannus ddefnyddio’r ôl-enwol ‘RC Arbor A’.

Arboricultural Consultant

Beth yw Ymgynghorydd Coedwigaeth?

Mae coedwyr (Llawfeddygon Coed) yn gyfarwydd i’r cyhoedd: yn aml yn weithwyr proffesiynol medrus iawn sy’n ymgymryd ag ystod o weithrediadau tocio, torri a chwympo, gan ddefnyddio llifiau cadwyn ac yn aml yn gweithio ar uchder o raff a harnais. Mae Tystysgrif y Technegydd (Tech. Tystysgrif) yn gymhwyster Lefel 4 NQF (sy’n cyfateb i Dystysgrif Genedlaethol Uwch) er bod gan lawer o goedwyr coed gyfoeth o wybodaeth y tu hwnt i hyn. Os credwch fod angen coedwr arnoch, yn hytrach nag ymgynghorydd coedyddiaeth, yna gall y rhestr hon o Gontractwyr Cymeradwy Cymdeithas Coedyddiaeth fod o ddefnydd.

Mae Ymgynghorwyr Coedyddiaeth yn aml yn cychwyn ar eu gyrfaoedd fel Arboryddion ac yn cymryd hyfforddiant ychwanegol i gyrraedd Lefel 6 NQF (sy’n cyfateb i radd Batchelors) neu’n uwch. Mae ymgynghorwyr yn defnyddio eu gwybodaeth goed wriaethol fanwl i gynghori cleientiaid ar reoli coed mewn nifer o leoliadau proffesiynol sy’n ymwneud ag yswiriant, cyllid, cynllunio, materion cyfreithiol, cadwraeth a newid yn yr hinsawdd. Prif ganolbwynt ar y lefel yma yw cydbwyso anghenion pobl ag anghenion coed fel y gellir mwynhau eu buddion amgylcheddol yng nghyd-destun amgylcheddau dynol.

Gellir darparu cyngor mewn adroddiadau, llythyrau ac ar ffurf cynlluniau / mapiau.

Siaradwch gyda ni heddiw

Os oes gennych cwestiwn neu os ydych yn edrych am cymorth, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych.


Beth mae ein Cleientiaid yn ei ddweud

Mae'n hynod o bwysig i ni fod ein cleientiaid yn hapus 100% gyda'r gwaith sydd wedi cael eu hymgymryd. Rydym wedi dewis tystebau gan wrth ein cwsmeriaid.

I’ve engaged Richard to work on several construction projects over the years. In every case his work has been careful, detailed and thorough and has allowed me to progress my projects through planning to completion in a timely manner. His service is excellent: helpful, quick and professional. I look forward to working with again in the future.

Simon Gurd, S Gurd Property Solutions, Maidenhead

© Hawlfraint 2024 Wilson Tree Surveys - All Rights Reserved | Gwefan gan United Studios