Ein Gwasanaethau

Ein Gwasanaethau

Cymerwch gip ar rai o’r meysydd allweddol y gall Arolygon Coed Wilson eu helpu.
Rydym yn edrych i ehangu a gwella ein gwybodaeth ac wedi buddsoddi llawer yn y technolegau ymchwilio diweddaraf.

Meysydd Arbenigedd

Arolygon Diogelwch a Chyflwr

Mae arolygon Diogelwch a Chyflwr yn ystyried nodweddion biomecaneg, plâu, afiechydon, yr amgylchedd ac iechyd i asesu risgiau a gwneud argymhellion rheoli.

Arolygon Cynllunio Adeiladu

Gyda chynllunio adeiladu gofalus gallwn gyfrannu at gyflawni canlyniadau prosiect llwyddiannus lle mae coed yn ategu ac yn gwella'r amgylchedd adeiledig.

Adroddiadau Prynwr Cartref

Weithiau gall coed ger adeiladau gael effaith negyddol, mae'n bwysig deall hyn wrth ystyried y penderfyniad i brynu cartref neu adeilad.

Canfod Pydredd ac Arolygu o'r Awyr

Rydym yn cynnig sawl dull o archwilio coed yn fanwl: asesiad gweledol manwl gan ddefnyddio offer llaw, tomograffeg sonig Picus 3, gwrthsefyllograffeg microdrill Resi-dril IML, archwilio o'r awyr ac yn dod yn 2019, recordio fideo ar sail drôn.

Diogelu a Phrisio Coed yn Statudol

Gellir rhoi amddiffyniad i goed gan nifer o offerynnau cyfreithiol gan gynnwys Gorchmynion Cadw Coed, Statws Ardaloedd Cadwraeth a Deddf Coedwigaeth (1967). Gellir prisio trwy ddefnyddio System Helliwell a / neu CAVAT.

Difrod i Adeiladau

Mewn achosion lle gellir cysylltu ymsuddiant a difrod strwythurol â thwf coeden, mae angen ymchwiliadau manwl i helpu perchnogion eiddo i benderfynu ar y camau gweithredu cywir.

Anghydfodau Ffiniau a Chyfreithiol

Ein rôl mewn anghydfodau sy'n ymwneud â choed yw casglu tystiolaeth, disgrifio ac asesu prosesau cysylltiedig â choed a chyflwyno gwybodaeth gyfreithiol ragarweiniol i gleientiaid neu eu cynrychiolwyr cyfreithiol penodedig.

Technolegau

Rydym wedi buddsoddi llawer yn y technolegau ymchwilio diweddaraf gan gynnwys tomograffeg sonig Picus3, Resistograffeg a chasglu data electronig yn uniongyrchol yn y maes.

© Hawlfraint 2024 Wilson Tree Surveys - All Rights Reserved | Gwefan gan United Studios