Anghydfodau Ffiniau a Chyfreithiol

Anghydfodau Ffiniau a Chyfreithiol

Mae ffiniau yn aml wedi’u lleoli’n eithaf mympwyol o safbwynt y goeden. Ymhlith y materion cyffredin y daethpwyd ar eu traws oedd tresmasu canghennau neu wreiddiau dros ffiniau, lledaenu plâu a chlefydau, difrod uniongyrchol, trosglwyddo difrod anuniongyrchol i adeiladau a strwythurau, ymgymryd â gwaith tocio niweidiol, rhwystro da byw a llyncu deunyddiau gwenwynig gan dda byw.

Cyfraith Gwlad a Chyfraith Achos

Disgrifir y fframwaith cyfreithiol sy’n ymwneud â choed yng Nghyfraith Gwlad, Cyfraith Achos, Rhan 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (aka. Deddfwriaeth Gwrychoedd Uchel), Deddfau Atebolrwydd Deiliaid 1957 a 1984, Deddf Rhagnodi 1832: Deddfwriaeth Hawl i Olau a Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Nid ydym yn weithwyr proffesiynol yn y Gyfraith felly ein rôl ni yw paratoi dadansoddiad o ffactorau cyfreithiol a chysylltiedig â choed a all gefnogi datrys anghydfod yn uniongyrchol rhwng partïon yr effeithir arnynt, neu erlyn achos gan gynrychiolwyr cyfreithiol, os oes angen. Rhaid casglu tystiolaeth a all gynnwys arolwg coed, disgrifiad o ddifrod neu niwsans arall, cloddio pwll prawf, ymchwil i gofnodion hanesyddol a hefyd o ddulliau adfer.

I gael rhagor o wybodaeth am y fframwaith cyfreithiol sy’n ymwneud â choed, cysylltwch â ni.

Prosiectau Diweddar

Prisio difrod coed ar raddfa fawr a achosir gan ddefnydd cloddwr diofal yn Sir Benfro.

Prisio difrod a achoswyd gan osod llinell bŵer yn Sir Gaerfyrddin.

Gwerthuso difrod, datblygu strategaeth adfer, ac amddiffyn cleient yn erbyn cymwysiadau gwaith coed amhriodol yn Swydd Hertford.

Datrys anghydfod uniongyrchol llwyddiannus rhwng partïon a effeithiwyd gan wal a ddifrodwyd yn Swydd Hertford.

natural resource wales
tai ceredigion housing association
university hospital of wales

Siaradwch gyda ni heddiw

Os oes gennych cwestiwn neu os ydych yn edrych am cymorth, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych.


Beth mae ein Cleientiaid yn ei ddweud

Mae'n hynod o bwysig i ni fod ein cleientiaid yn hapus 100% gyda'r gwaith sydd wedi cael eu hymgymryd. Rydym wedi dewis tystebau gan wrth ein cwsmeriaid.

We’re really pleased that Rich came on board and helped us develop and implement a tree inspection strategy. He’s really worked as part of the team, bringing creative ideas to the table and making proportionate recommendations to help us manage the tree stock across our estate. His reports are clear and concise, and the results of the decay detection are in every case accurate. Rich has made management of our trees easy. We’ve got a lot of trust in his work and look forward to a long on-going relationship.

Kevin Bryan, Estate Director, Tai Ceredigion

© Hawlfraint 2024 Wilson Tree Surveys - All Rights Reserved | Gwefan gan United Studios