Arolygon Diogelwch a Chyflwr

Arolygon Diogelwch a Chyflwr

Gwneir arolygon Diogelwch a Chyflwr o lefel y ddaear gan ddefnyddio’r dechneg Asesu Coed Gweledol. Rydym yn cadw at yr egwyddorion a nodir yn Peryglon o goed: canllaw cyffredinol (Lonsdale, 2000), HSE SIM 01/2007/05 (HSE, 2007, diwygiwyd 2013) a Rheoli Risg Synnwyr Cyffredin Coed (Grŵp Diogelwch Coed Cenedlaethol, 2011). Cynhelir asesiadau risg gan ddefnyddio system gwerthuso peryglon THREATS i gynhyrchu rhestr o argymhellion â chodau lliw, wedi’u blaenoriaethu. Mae’r holl adroddiadau’n cynnwys cyngor statudol ar amddiffyn coed ac awgrymiadau ar gyfer gwella gwytnwch yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth.

tree Safety & Condition Surveys

Parthau ar sail risg

Ar gyfer cleientiaid ag ystadau mwy neu ystadau lluosog, gellir defnyddio astudiaethau desg gan ddefnyddio data o bell a ffotograffiaeth o’r awyr i flaenoriaethu ardaloedd i’w harchwilio. Pwysleisiwyd pwysigrwydd cyfundrefnau arolygu ar sail risg yn ddiweddar yn achos llys Cavanagh vs Whitely.

tree Safety & Condition Surveys

Asesiadau Gweledol

Mae asesiad gweledol yn ystyried nodweddion biomecaneg, plâu, afiechydon, yr amgylchedd ac iechyd, ynghyd â rhai ymchwiliadau sylfaenol gan ddefnyddio mallet swnio, stiliwr pydredd a chyllell boced.

Gellir adnabod llawer o blâu a chlefydau sylweddol yn union i lygad hyfforddedig gan gynnwys Ash Dieback Disease, Oak Processionary Moth, Massaria Disease of Plane, Horse Chestnut Bleeding Canker a nifer math o haint ffyngaidd.

Cesglir data yn electronig yn y maes, gan roi asesiad risg ar unwaith trwy’r system ymateb i berygl THREATS. Yna caiff data ei gasglu mewn adroddiad a gyflenwir i chi trwy ddulliau electronig (gellir darparu copïau papur os oes angen) ynghyd â dadansoddiad o reoliadau amddiffyn coed perthnasol, crynodeb o’r camau gweithredu a argymhellir a datganiad o effaith ecolegol, ac awgrymiadau i wella bioamrywiaeth a gwytnwch yn yr hinsawdd, lle’n briodol.

tree Safety & Condition Surveys

Archwiliad Coed Manwl

Efallai y bydd angen ymchwilio’n fanylach i goed gwerth uchel neu’r rhai sydd o bwysigrwydd diwylliannol, hanesyddol neu amwynder penodol i gynorthwyo gyda llunio argymhellion rheoli. Rydym yn defnyddio sawl techneg i ddarparu data ychwanegol: asesiad gweledol manwl gydag offer llaw, tomograffeg sonig, gwrthograffeg, ymchwiliadau labordy ac archwilio o’r awyr o raff a harnais. Disgwyliwn ymestyn ein galluoedd ymhellach gyda chipio fideo cydraniad uchel gan drôn yn ystod 2019.

tai ceredigion housing association
natural resource wales
tower of london
Instituto Espanol Vicente Canada Blanch
Ruskin Community School

Siaradwch gyda ni heddiw

Os oes gennych cwestiwn neu os ydych yn edrych am cymorth, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych.


Beth mae ein Cleientiaid yn ei ddweud

Mae'n hynod o bwysig i ni fod ein cleientiaid yn hapus 100% gyda'r gwaith sydd wedi cael eu hymgymryd. Rydym wedi dewis tystebau gan wrth ein cwsmeriaid.

“Your report is excellent and appears very clear to me. Thank you so much for doing such a professional job and for doing such an impressive report and so quickly… Your diagnosis was spot on. There was extensive decay in the region you had identified. In the words of the guys who felled it "...it was definitely the right call"! Thanks again for doing such a professional job. Two of my neighbours want to commission you to assess their trees and I’ll be passing on your details.”

Mr. Rees, Swansea

© Hawlfraint 2024 Wilson Tree Surveys - All Rights Reserved | Gwefan gan United Studios