Diogelu a Phrisio Coed yn Statudol

Diogelu a Phrisio Coed Statudol

Gall y ddrysfa gyfreithiol i amddiffyn coed ymddangos yn ddryslyd gan ei bod yn cwmpasu darpariaethau sawl Deddf Seneddol ac offerynnau amrywiol cyfreithiol. Gallwch ddod o hyd i amlinelliad byr o’n harbenigedd isod gan gynnwys disgrifiad o Orchmynion Cadw Coed a’r hyn y maent yn ei olygu mewn pdf y gellir ei lawrlwytho am ddim.

Statutory Tree Protection & Valuation

Amddiffyniad Cyfreithiol

Gellir rhoi amddiffyniad cyfreithiol i goed mewn sawl ffordd gan gynnwys::

 • Gorchmynion Cadw Coed
 • Statws Ardal Gadwraeth
 • Statws Ardal Treftadaeth
 • Deddf Darpariaethau’r Goedwigaeth (1967)
 • Darpariaethau Cyfraith Gwlad

Gall cyfyngiadau cynllunio ychwanegol effeithio ar eiddo mewn sefyllfaoedd gan gynnwys:

 • Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
 • Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
 • Coetir Hynafol
 • Adeiladau Rhestredig
 • Henebion Rhestredig

Yn olaf, gall eiddo fod yn destun:

 • Cyfamodau Gweithred Morgais
 • Amodau Cynllunio
tree preservation order

Gorchymyn Cadw Coed

Mae TPO yn ei gwneud yn drosedd i:

 • Torri Lawr
 • Tocio
 • Lopio
 • Dadwreiddio
 • Niwed yn fwriadol
 • Dinistrio’n fwriadol
  coed, heb gydsyniad ysgrifenedig yr awdurdod cynllunio lleol.

Mae TPO’s yn cael eu rheoleiddio o dan adrannau amrywiol o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (1990, fel y’i diwygiwyd). Yn Lloegr, daeth Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cadw Coed) (Lloegr) 2012 i rym ym mis Ebrill 2012. Yng Nghymru, mae’r rheoliadau perthnasol wedi’u cynnwys yn Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) 1999, a ddiwygiwyd yn fwyaf diweddar gan Offeryn Statudol Cymru 548: Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) (Cymru) 2017.

Cliciwch isod i ddarganfod mwy am Reoliadau Lloegr 2012.

tree valuation wales

Prisio Coed

Mae deddfwriaeth amddiffyn coed yn ceisio gwarchod y gwerthoedd amwynder, diwylliannol a thirwedd a roddir i ardal gan goed gwarchodedig. Gellir disgrifio ‘gwerth amwynder’ fel y nodweddion sy’n dylanwadu ac yn gwella gwerthfawrogiad pobl o ardal benodol. Mae’r gwerthoedd hyn yn deillio o hyfrydwch, cydlyniad esthetig, priodoleddau diwylliannol a hamdden ardal. Defnyddir y gwerth hwn yn aml mewn dadansoddiadau cost a budd, i bennu gwerth adnoddau naturiol na fyddant yn cael eu cynaeafu er budd economaidd. Dwy system brisio a ddefnyddir yn helaeth yn y DU yw ‘System Helliwell’ a ‘Prisiad Asedau Cyfalaf o Goed Amwynder’ (CAVAT).

Dull sylfaenol y systemau hyn yw dyrannu sgoriau pwynt o dan nifer o wahanol ffactorau megis maint coed, disgwyliad oes, addasrwydd i osod ac ati sy’n cael eu cyfuno i roi sgôr gyffredinol y gellir ei throsi i werth ariannol. Mae CAVAT yn seiliedig ar ardal drawsdoriadol coesyn y goeden, tra bod Helliwell yn seiliedig ar amlygrwydd gweledol y goeden.

Yn wreiddiol, bwriad y ddwy system oedd fel offer i gynorthwyo rheolwyr asedau i raddio coed o fewn eu stociau a blaenoriaethu eu rheolaeth. Fe’u haddaswyd ers hynny er mwyn rhoi arwyddion o werth ariannol coed fel asedau byw, yn hytrach nag fel adnoddau economaidd, ac fe’u defnyddiwyd yn llwyddiannus mewn lleoliadau cyfreithiol ar sawl achlysur.

Am gyngor pellach neu i drafod sut y gallwn eich helpu chi, cysylltwch â ni.

bjp
tower of london
arbtech
university hospital of wales
natural resource wales

Siaradwch gyda ni heddiw

Os oes gennych cwestiwn neu os ydych yn edrych am cymorth, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych.


Beth mae ein Cleientiaid yn ei ddweud

Mae'n hynod o bwysig i ni fod ein cleientiaid yn hapus 100% gyda'r gwaith sydd wedi cael eu hymgymryd. Rydym wedi dewis tystebau gan wrth ein cwsmeriaid.

Thank you so much for the work you have done for us on or tree valuation. Your report is very good, everything justified and well layed out, we are very pleased with what you have produced. We will be submitting your report in our final claim but I think you have put forward such a convincing case, backed-up with facts, that I think it will be difficult for the other side to challenge.

Mrs Reader, Alltwallis

© Hawlfraint 2024 Wilson Tree Surveys - All Rights Reserved | Gwefan gan United Studios